Våra sociala länkar

Länkar till våra sociala medier och andra plattformar som vi har material  på

Vår sociala närvaro på nätet

Instagram är  för verksamheten och deltagarna, Facebook är för verksamheten och LinkedIn är för företaget .

Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!

Nyttiga länkar

Här har vi samanställt en lista på länkar som kan vara bra för dig att ha tillgång till.

Socialstyrelsen  
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar Socialstyrelsen hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Inspektionen för vård och omsorg – IVO
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

FUB
FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. De arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism.

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Funktionsrätt Sverige är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa – NSPH
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. De arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Neuro
Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. De finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Deras mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Riksförbundet Balans
Riksförbundet Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. De arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser de företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet är ett funktionshindersförbund som arbetar för dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga.

Svenska Downföreningen
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Svenska OCD-förbundet
Svenska OCD-förbundet vill öka kunskapen om tvångssyndrom som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar. OCD är det internationella namnet på tvångssyndrom, Obsessive Compulsive Disorder.