Kvalitet

Kvalitet för oss är att:

• öka våra deltagares upplevda livskvalitet genom att bedriva en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

• bidra till en ökad inkludering och egenmakt för marginaliserade grupper i samhället och därigenom värna demokratiska värden.

• deltagarens vilja är styrande i en verksamhet som kännetecknas av respektfullt bemötande.

Ledningssystem

Individkraft har ett ledningssystem som beskriver företagets organisation och hur vi styr alla de aktiviteter som sammantaget leder till att vi genomför tjänster som möter förväntningarna hos de personer som tar del av dessa, våra beställare, vår personal och det omgivande samhället.

Det ska också säkerställa att verksamheterna uppfyller kraven i de styrdokument som reglerar verksamheten.

Syftet med Individkrafts ledningssystem är att skapa en tydlig struktur för vårt arbete med planering, genomförande och utveckling av vår verksamhet. 

Ledningssystem är utformat för att vara ett verktyg för oss när vi tillsammans sätter mål och arbetar för att uppnå dessa. Det är också utformat för att uppfylla kraven enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitet, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)